>
مقالات
Article

این موضوع که هم چنان عده بسیاری از صاحبان خانه ها گمان میکنند که تمام هوای تازه ای که نیاز دارند، از محفظه های طبیعی تامین می شود، چندان تعجب برانگیز نیست. در هر حال، تعداد پیمانکاران صنعت ساختمان که همچنان در این تفکرند که می توان به تهویه طبیعی برای ایجاد یک تهویه مناسب اکتفا کرد، ناامید کننده است. "تنها پنجره را باز کنید" یا " شما در یک خانه قدیمی زندگی می کنید به تهویه مکانیکی نیاز ندارید" همچنان جملات معمولی هستند که از سوی HVAC و سایر پیمانکاران به کار برده می شوند.